ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO WERKBLIK

Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Studio Werkblik gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Studio Werkblik verrichtte handelingen.
Door een akkoord op de offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging per mail aan Studio Werkblik verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Offertes
Alle offertes en prijsopgaven door Studio Werkblik zijn geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig.
Studio Werkblik is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd aan Studio Werkblik, tenzij anders aangegeven.

Aanvang van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de het schriftelijke akkoord van de offerte is ontvangen per mail door Studio Werkblik.

Uitvoering van de overeenkomst
Studio Werkblik zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Studio Werkblik aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt, binnen de gestelde termijn.
Studio Werkblik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Studio Werkblik is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Betaling
Na het akkoord per mail op de offerte ontvang je twee weken voor aanvang een definitieve bevestiging en de factuur. Deze dient volledig betaald te worden voor start van de dienst, tenzij anders overeengekomen.
Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Studio Werkblik en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Studio Werkblik volgens afspraak te honoreren.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Studio Werkblik een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €25, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Prijzen
Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken en resulteren in extra werkzaamheden, zullen door Studio Werkblik naar evenredigheid worden gehonoreerd.

Annulering
Je kunt tot aanvangsdatum van de dienst kosteloos annuleren. Bij annulering op de eerste dag, zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht. Tenzij er overmacht in het spel is. Dit wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Studio Werkblik kan van haar kant, een dienst annuleren in verband met ziekte. Gezamenlijk zal er een andere datum overeengekomen worden.

Copyright
Al het door Studio Werkblik vervaardigde (beeld-) materiaal mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Werkblik niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, beeldmateriaal, reclame uitingen en/of producten of diensten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
Studio Werkblik behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
Studio Werkblik is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een levering van een dienst op locatie waarop Studio Werkblik geen invloed kan uitoefenen.
Voor zover Studio Werkblik bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Studio Werkblik op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Studio Werkblik of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Studio Werkblik.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Studio Werkblik slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Studio Werkblik voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Reclameren
De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Studio Werkblik. Indien de reclamering gegrond is, zal Studio Werkblik deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Studio Werkblik binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclameringen geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Wijziging van de algemene voorwaarden
Studio Werkblik bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overmacht
In geval van overmacht is Studio Werkblik gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Studio Werkblik kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of dermate ernstig belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Studio Werkblik kan worden gevergd.

Beëindiging
De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na het voldoen van de wederzijdse verplichtingen die zijn bevestigd middels de schriftelijke bevestigde offerte of opdrachtbevestiging.
Studio Werkblik kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio Werkblik gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Studio Werkblik heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Studio Werkblik niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Studio Werkblik zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Studio Werkblik kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Overig
Studio Werkblik zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Studio Werkblik. Zie ook het privacy beleid.
Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van de offerte of opdrachtbevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Studio Werkblik zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

Evaluatie
De geleverde diensten worden schriftelijk geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier. Met de evaluaties kan Studio Werkblik zich blijven ontwikkelen en steeds zoveel mogelijk tegemoet blijven komen aan de wensen en verwachtingen van klanten.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Contactinformatie
Studio Werkblik
Bantuin 3 | 3832 KK Leusden
post@werkblik.nl